LinkedIn
WhatsApp
Telegram

دوره اعتبار سنجی روش های تجزیه ای

تعداد جلسات :
تعداد دانشجویان :
ویدیو معرفی

به طور کلی، اعتبارسنجی روش مرحله‌ای است که در آن اطمینان حاصل می‌شود که یک روش تجزیه و تحلیل مشخص، مناسب، دقیق و قابل اعتماد است و به درستی برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد نظر در نمونه‌های مورد بررسی استفاده می‌شود. این فرایند شامل مراحل مختلفی از جمله توسعه و بهینه‌سازی روش، تعیین خطاهای ممکن، اندازه‌گیری دقیق و دسته‌بندی این خطاها، اعتبارسنجی و تایید روش است.

در دوره اعتبارسنجی روش‌های تجزیه ای، موضوعاتی از جمله اصول اساسی اعتبارسنجی، روش‌های اعتبارسنجی فیزیکی و شیمیایی، استانداردهای اعتبارسنجی، ارزیابی خطاها و دقت، و ارائه نتایج و گزارشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، مطالبی دربارهٔ تأیید، مقایسه روش‌های تجزیه ای و نحوهٔ تعیین محدوده‌های کاربردی روش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

این دوره برای افرادی که در زمینه  شیمی تجزیه‌ای، بیوشیمی، فیزیک و مهندسی شیمی فعالیت می‌کنند و یا علاقه‌مند به گسترش دانش خود در این زمینه هستند، مناسب است.

::: دوره‌های مفید دیگر :::
مدیر آموزش
/5