LinkedIn
WhatsApp
Telegram

دوره آزمون تب زایی یا اندوتوکسین (BET) به روش ژل-کالت

تعداد جلسات :

2 جلسه

تعداد دانشجویان :

2

ویدیو معرفی

آزمون اندوتوکسین یا تست (LAL) این اطمینان را می دهد که محصولات دارویی استریل برای استفاده انسان ها ایمن هستند. اندوتوکسین ها، اجزای ساختاری باکتریایی هستند که اگر توسط انسان و یا حیوانات مصرف شوند سمی بوده و باعث واکنش تب زایی  (افزایش دمای بدن) می شوند. این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا با اصول اساسی این آزمون آشنا شده و به شما اجازه میدهد از این تکنیک در آزمایشگاه میکروبیولوژی بهره مند شوید.

موضوعات قابل پوشش در این دوره شامل موارد زیر است:
1- انواع روش های آزمون اندوتوکسین
2- نحوه صحت سنجی کیت آزمون اندوتوکسین
3- نحوه آماده سازی تجهیزات آزمون اندوتوکسین
4- نحوه محاسبه MVD
5- نحوه رقت سازی و تهیه محلول نمونه مورد آزمون مطابق با حساسیت کیت اندوتوکسین
6- نحوه انجام آزمون اندوتوکسین
7- نحوه ثبت مستندات مروبط به آزمون اندوتوکسین

پس از پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:
– اصول کلی و روشهای عملی آزمون اندوتوکسین (BET) را به طور کامل فهمیده و درک کنید.
– مهارتهای الزم برای کنترل کیفیت و اطمینان از صحت نتایج حاصل از آزمون اندوتوکسین (BET) را پیدا کنید.
با این دوره آموزشی، مسیری سریع و موثر برای یادگیری و مسلط شدن بر روی اصول و کاربردهای عملی آزمون اندوتوکسین (BET) برای شما فراهم خواهد شد.

::: دوره‌های مفید دیگر :::
دپارتمان آموزش
/5
دپارتمان آموزش
/5