LinkedIn
WhatsApp
Telegram

دوره آزمون استریلیتی (Sterility)

تعداد جلسات :

2 جلسه

تعداد دانشجویان :

1 نفر قابل پذیرش

ویدیو معرفی

آزمون استریلیتی )Sterility )یکی از روشهای مهم برای اطمینان از عدم وجود میکروارگانیسم زنده در محصوالت استریل قبل از استفاده برای بیماران طراحی شده است. این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا با اصول اساسی این آزمون آشنا شده و به شما اجازه میدهد از این تکنیک در آزمایشگاه میکروبیولوژی بهرهمند شوید. موضوعات قابل پوشش در این دوره شامل موارد زیر است:

1- انواع روش های آزمون استریلیتی
2- نحوه پوشش و رفتار در اتاق های تمیز مطابق با الزامات GMP
3- نحوه آماده سازی تجهیزات و مواد آزمون استریلیتی
4- نحوه انجام آزمون استریلیتی
5- نحوه ثبت مستندات مروبط به آزمون استریلیتی

پس از پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:
– اصول کلی و روشهای عملی آزمون استریلیتی را به طور کامل فهمیده و درک کنید.
– با انتخاب روش مناسب قادر به انجام آزمون و تجزیه و تحلیل پاسخ های به دست آمده با استفاده از این تکنیک شوید.
– آلودگی های احتمالی به دست آمده از آزمون استریلیتی را به درستی تفسیر و تحلیل کنید.
– مهارتهای الزم برای کنترل کیفیت و اطمینان از صحت نتایج حاصل از آزمون استریلیتی را پیدا کنید.
– توانایی انتخاب و استفاده از روشهای مناسب آزمون استریلیتی برای کاربردهای خاص در زمینههای مختلف صنعت و تحقیقات را داشته باشید.
با این دوره آموزشی، مسیری سریع و موثر برای یادگیری و مسلط شدن بر روی اصول و کاربردهای عملی آزمون استریلیتی فراهم خواهد شد.

::: دوره‌های مفید دیگر :::
دپارتمان آموزش
/5
دپارتمان آموزش
/5